TURİZM BELGESİNİN SAĞLADIĞI HAKLAR

Turizm Belgesinin Sağladığı Haklar ?

1-Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı
2-Turizm Kredileri
3-Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi
4-Elektrik, Havagazı Ve Su Ücretleri
5-Haberleşme Kolaylıkları
6-Yabancı Personel Ve Sanatkâr Çalıştırılması
7-Alkollü İçki Satışı
8- Yat Turizminde Hak Ve Kolaylıklar
9-Resmi Tatil, Hafta Sonu Ve Öğle Tatilleri

1-Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı
Turizmi Teşvik Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin kanunda belirtilen sürelerde turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Bu konuda Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelik uyarınca işlem tesis edilmektedir.


2-Turizm Kredileri
a) Turizm kredileri öncelikle kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde yapılacak yatırımlara tahsis edilir.
b) T.C. Turizm Bankası Anonim Şirketi kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerindeki belgeli yatırımlara tahsis edilmek üzere, yabancı kaynaklardan döviz kredileri alabilir.
Bu kredilerin temininde; Hazine tarafından sağlanan krediler için kabul edilen şartlar aynen uygulanır ve bu kredilerin tahsisi ve geri ödenmesi ile ilgili genel esaslar, Maliye Bakanlığı, Bakanlık ve Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığınca, müştereken düzenlenir.

3-Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 1 nci maddesinin 5nci fıkrasının c bendinde, “Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır.” hükmü yer almaktadır.


4-Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 16 ncı maddesinde geçen, “Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.” hükme istinaden, işletmelere elektrik enerjisidesteği sağlanmaktadır. farkın Hazinece karşılanması için Belge ve faturalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda vergi ve SSK borcu bulunmayan belgeli turizm işletmeleri normal tarifeden elektrik ücreti ödemeye ve en düşük tarife ile normal tarife arasındaki farkın da Hazine Müsteşarlığı tarafından kendilerine iadesine başlanmıştır.


5-Haberleşme Kolaylıkları

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 17 nci maddesindeki “Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır.” Hükmüne göre işletmelere haberleşme kolaylığı sağlanmaktadır.


6-Yabancı Personel ve Sanatkâr Çalıştırılması

Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18 inci maddesine göre; “Belgeli işletmelerde,Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir...”hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkar istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır.


7-Alkollü İçki Satışı
a) Belgeli işletmeler Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 178. maddesi ile 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 61′ nci maddesindeki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır.2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12. maddesi kapsamına giren belgeli işletmelerden Bakanlıkça müsaade edilenlere yanlarında veli ve vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de girebilir.
b) Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin açılması yasaktır. Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.


8- Yat Turizminde Hak Ve Kolaylıklar

YAT LİMANI İŞLETMECİLİĞİ:
Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaydı ile yat limanı işletmeciliği yapabilirler. Ancak; yabancılar tarafından kurulacak işletmelerde Türk uyruklu gerçek veya tüzelkişilerle ortaklık şartı aranır.

YAT İŞLETMECİLİĞİ:
Gerçek veya tüzelkişiler, Bakanlıktan gerekli belgeyi almak kaydı ile yat işletmeciliği yapabilirler. Türk Bayrağı çekemeyen yatlara, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine bağlı kalınmaksızın Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir.
Yabancı bayraklı yatların Türk sahillerinde ve Türk limanları arasında turizm amacı ile kullanılmasına ilişkin esaslar, İhtiyaca göre Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.


9-RESMİ TATİL, HAFTA SONU VE ÖĞLE TATİLLERİ
Belgeli işletmeler ile belge kapsamındaki yardımcı hizmet satış yerleri Bakanlıkça verilen belgede belirlenen çalışma süresi içinde resmi tatil, hafta sonu ve öğle tatillerinde de faaliyetlerine devam ederler.Detaylı bilgi için bize ulaşın