ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Nedir? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem Standard'ları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası Standartlar haline gelmiştir. TS-EN-ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.


Neden ISO 9001?
Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, Karlılığın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, Etkin bir yönetimi, Maliyetin azalmasını, Çalışanların tatminini, Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, İadelerin azalmasını, Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan, Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için ISO 9001:2015

 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ

 

Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015  tarihinde yayınlanmıştır. Standardın yeni  revizyonu; kalite yönetim sistemini uygulayan  kuruluşlar için “risk bazlı düşünme” bakış açısını katarak mevcut iş süreçlerinin kalite yönetim süreçleriyle bütünleştirilmesini amaçlayan bir yapıya ulaşmıştır.

ISO 9001:2015 Geçiş Süreci
IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için resmi süreyi  3  yıl  olarak yayınladı.  Firmalar,      15 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.
ISO 9001:2008 KYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

 

ISO 9001:2008 Belgeli Firmalar Ne Yapmalı?
ISO 9001:2008 KYS sertifikasına sahip kuruluşların mevcut sistemlerini yeni versiyona uyumlu hale getirmelerini takiben gözetim denetimleri ile geçişleri sağlanacak, belirlenen periyotta sistemlerinde ilgili düzenlemeleri gerçekleştiremeyen ve gözetim denetimine giremeyen firmaların sertifikaları 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerliliğini yitirecektir.

 

ISO  9001 Standardına       Göre İlk Defa Sertifikalandırılacak Firmalar

15 Eylül 2016 tarihinden sonra ISO 9001:2015’e göre ilk belgelendirme  başvurularını kabul etmemeyi ön görmektedir. ISO 9001:2015 akreditasyonunun TÜRKAK tarafından
yayınlanmasının ardından başvuruları hemen alabilecektir.

 

Yeni Revizyonla Gelen Temel Değişiklikler

  • Risk bazlı düşünme üzerine vurgu
  • Dokümantasyon şartlarında esneklik
  • «Hizmet» sunumu yapan kuruluşlar daha için  daha uygulanabilir bir yapı
  • İleri seviye yapının (HLS – High Level Structure) kullanılmış olması
  • KYS’nin sınırlanın belirlenmesi şartı
  • Standardın bütününde yer alan risk-bazlı dü

şünme kavramı tek bir madde olan «önleyici faaliyet»in yerini almıştır

 • Doküman ve kayıt yerine «dokümante bilgi»
 • Dış kaynak yerine «dış sağlayıcı»
 • Liderlik şartların artış

 ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Ürün

Ürün ve Hizmetler

Kapsam Dışı

Artık yok
(Ancak kuruluşlar organizasyonlarının büyüklüğü, kompleksliği, kendilerine uyarladıkları yönetim sistemi, faaliyetlerinden kaynaklı risk ve fırsatları göz önüne alarak standardın şartlarının uygulana- bilirliğini gözden geçirebilirler)

Yönetim Temsilcisi

Kavram olarak artık kullanılmıyor
(Ancak önceki standartta belirtilen Yönetim Tem- silcisi görev ve sorumluklarının atanması şartı de- vam etmekte)

Dokümantasyon, kalite el kitabı, dokümante pro- sedür, kayıt

Dokümante Bilgi

Çalışma Ortamı

Proseslerin işletilmesi için ortam

İzleme ve ölçme cihazları

İzleme ve ölçme kaynakları

Satın alınan ürün

Dışarıdan sağlanan ürün ve hizmetler

Tedarikçi

Dış sağlayıcı

-

Organizasyonel bilgi

-

Risk bazlı düşünme

ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Çapraz Liste

ISO 9001:2015

ISO 9001:2008

1      Kapsam

1      Kapsam
1.1    Genel

4      Kuruluşun Yapısı

4      Kalite Yönetim Sistemi

4.1     Kuruluşu ve yapısını anlama

4        Kalite Yönetim Sistemi
5.6    Yönetimin gözden geçirmesi

4.2     İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anla- ma

4        Kalite Yönetim Sistemi
5.6    Yönetimin gözden geçirmesi

4.3     KYS’nin kapsamının belirlenmesi

1.2     Uygulama
4.2.2 Kalite El Kitabı

4.4     Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

4        Kalite Yönetim Sistemi
4.1     Genel şartlar

5       Liderlik

5      Yönetimin Sorumluluğu

5.1     Liderlik ve taahhüt

5.1     Yönetimin Taahhüdü

5.1.1 Genel

5.1     Yönetimin Taahhüdü

5.1.2 Müşteri Odaklılık

5.2     Müşteri Odaklılık

5.2     Politika

5.3     Kalite Politikası

5.2.1 Kalite Politikasının Oluşturulması

5.3     Kalite Politikası

5.2.2 Kalite Politikasının İletilmesi

5.3     Kalite Politikası

5.3     Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yet- kiler

   • Sorumluluk ve Yetki
   • Yönetimin sorumluluğu

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

6      Planlama

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

6.1     Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
8.5.3 Önleyici Faaliyet

6.2     Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşmak için planlama

5.4.1 Kalite Hedefleri

6.3     Değişikliklerin planlanması

5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması

7      Destek

6      Kaynak Yönetimi

7.1     Kaynaklar

6        Kaynak Yönetimi

7.1.1 Genel

6.1     Kaynakların sağlanması

7.1.2 İnsan

6.1     Kaynakların sağlanması


ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Çapraz Liste

ISO 9001:2015

ISO 9001:2008

7.1.3 Altyapı

6.3     Altyapı

7.1.4 Proseslerin işletildiği ortam

6.4     Çalışma Ortamı

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçülmesi

7.6     İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü

7.1.5.1 Genel

7.6     İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü

7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği

7.6     İzleme ve Ölçme Donanımının Kontrolü

7.1.6 Organizasyonel Bilgi

Eşdeğer Madde yok

7.2     Yeterlilik

   • Genel
   • Yeterlilik, eğitim ve farkındalık

7.3     Farkındalık

6.2.2 Yeterlilik, eğitim ve farkındalık

7.4     İletişim

5.5.3 İç iletişim

7.5     Dokümante bilgi

4.2    Dokümantasyon şartları

7.5.1 Genel

4.2.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

   • Dokümanların kontrolleri
   • Kayıtların Kontrolü

7.5.3 Dokümante bilginin kontrolü

   • Dokümanların kontrolleri
   • Kayıtların Kontrolü

8      Operasyon

7      Ürün gerçekleştirme

8.1     Operasyonel planlama ve kontrol

7.1     Ürün gerçekleştirmenin planlanması

8.2    Ürün ve hizmet şartları

7.2     Müşteri ile ilişkili prosesler

8.2.1 Müşteri ile iletişim

7.2.3 Müşteri ile iletişim

8.2.2 Ürün ve Hizmet şartlarının belirlenmesi

7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi

8.2.3 Ürün ve hizmet şartlarının gözden geçiril- mesi

7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmet şartlarında değişiklikler

7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi

8.3     Ürün ve hizmet tasarımı ve geliştirmesi

7.3     Tasarım ve geliştirme

8.3.1 Genel

7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

7.3.1 Tasarım ve geliştirme planlaması

8.3.3 Tasarım ve geliştirmenin girdileri

7.3.2 Tasarım ve geliştirmenin girdileri


ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Çapraz Liste

ISO 9001:2015

ISO 9001:2008

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

   • Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilme- si
   • Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması
   • Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması

8.3.5 Tasarım ve geliştirmenin çıktıları

7.3.3 Tasarım ve geliştirmenin çıktıları

8.3.6 Tasarım ve geliştirmenin değişiklikleri

7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü

8.4     Harici olarak sağlanan proses, ürün ve hiz- metin kontrolü

7.4.1 Satınalma prosesi

8.4.1 Genel

4.1    Genel şartlar
7.4.1 Satın alma prosesi

8.4.2 Kontrolün tipi ve sınırları

7.4.1 Satın alma prosesi

8.4.3 Harici sağlayıcının bilgisi

   • Satınalma bilgisi
   • Satın alınan ürünün doğrulanması

8.5     Üretim ve hizmetin sunumu

7.5     Üretim ve hizmetin sunumu

8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

   • Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü
   • Üretim ve hizmetin sunumu için prosesle- rin geçerli kılınması

8.5.2 Belirleme ve izlenebilirlik

7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik

8.5.3 Müşteri veya harici sağlayıcıya ait mülkiyet

7.5.4 Müşteri mülkiyeti

8.5.4 Koruma

7.5.5 Ürünün muhafazası

8.5.5 Teslim sonrası faaliyetler

7.5.1 Üretim ve hizmetinin sunumunun kontro- lü

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü

8.6     Ürün ve hizmetin serbest bırakılması

7.4.3 Satın alınan ürünün doğrulanması
8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi

8.7     Uygun olmayan çıktının kontrolü

8.3    Uygun olmayan ürün kontrolü


ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Çapraz Liste

ISO 9001:2015

ISO 9001:2008

9      Performans değerlendirme

8      ölçme, analiz ve İyileştirme

9.1     İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

8      ölçme, analiz ve İyileştirme

9.1.1 Genel

8.1     Genel

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

8.2.1 Müşteri memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

8.4     Veri analizi

9.2     İç denetim

8.2.2 İç denetim

9.3     Yönetimin gözden geçirmesi

5.6    Yönetimin gözden geçirmesi

9.3.1 Genel

5.6.1 Genel

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

5.6.2 Gözden geçirme girdisi

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

5.6.3 Gözden geçirme çıktısı

10     İyileştirme

8.5    İyileştirme

10.1 Genel

8.5.1 Sürekli İyileştirme

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

8.3    Uygun olmayan ürün kontrolü

10.3 Sürekli İyileştirme

8.5.1 Sürekli İyileştirme
8.5.3 Önleyici faaliyet

ISO 9001 : 2015 SİSTEM KURULUMU , EĞİTİM  VE BELGELENDİRME İÇİN BİZE ULAŞIN


Detaylı bilgi için bize ulaşın